Regulamin Portalu


Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.studiopotencjalu.pl udostępniony jest przez  Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). 

Dane kontaktowe Usługodawcy: 

a) numer telefonu: +48 535 247 007, 
b) adres e-mail: kontakt@studiopotencjalu.pl. 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem  Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym  Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu. 

§1. Definicje 

Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.studiopotencjalu.pl. 2. Usługodawca – Robert Szczepaniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Studio  Potencjału Robert Szczepaniak pod adresem ul. Przewoska 30a, 05-400 Otwock, NIP: 5322029271,  REGON: 381254099, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 3. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę. 4. Usługa – usługi świadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu. 

Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie zgodnie z zamówieniem  Użytkownika. 

Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym  gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym dane osobowe oraz historia zamówień. 

§2. Postanowienia ogólne 

Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach  określonych w Regulaminie. 

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,  obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. 

Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza zapoznanie się przez Użytkownika  z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności. Użytkownik składający  zamówienie na Usługę Płatną zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji treści  Regulaminu za pomocą funkcjonalności dostępnej w trakcie składania zamówienia (okienko wyboru). 

Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na  gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu  realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa  Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu  usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa. 

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub  obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób 

niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego  oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń. 

Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania  przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na  dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich  utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem  Portalu. 

Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej  zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów,  aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu  końcowym Użytkownika. 

Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne. 3. Informacje znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu  art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Wszelkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług Płatnych dostępnych na  Portalu, wprowadzania nowych Usług Płatnych jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji  promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa  w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez  Usługodawcę zmian. 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy: a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, 

c) dostęp do poczty elektronicznej. 

Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą  swojego dostawy usług internetowych. 

§4. Rejestracja na Portalu 

Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji  dostępnego na Portalu. 

Usługobiorca wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji  prawdziwych. 

Dokonując rejestracji na Portalu Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego  Regulaminu oraz akceptację jego postanowień. 

Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Portalu. 

Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Portalu osobom trzecim. 6. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych  umożlwiających logowanie na Portalu. 

W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega  sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta usługobiorcy. 

Posiadanie Konta użytkownika jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia zamówienia na  Usługę Płatną.

§5. Zamówienie Usługi Płatnej 

Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość złożenia zamówienia  na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu, w tym sesje indywidualne,  warsztaty lub kursy online. 

Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej: 

a) dokonuje wyboru Usługi Płatnej, 

b) wypełnia formularz zamówienia wskazując wymagane dane, 

c) dokonuje płatności za zamówienie za pomocą metod płatności dostępnych na Portalu.

3. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej  podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą  istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.

4. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą  a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia. 

§6. Realizacja Usługi Płatnej 

Usługodawca realizuje Usługę Płatną: 

a) w postaci sesji indywidualnej w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem, 

b) w postaci warsztatu w terminie określonym w jego opisie na stronie Portalu zgodnie z  zamówieniem Użytkownika, 

c) w postaci kursu online poprzez udzielenie Użytkownikowi dostępu do kursu na czas określony  zgodnie z zamówieniem Użytkownika. 

Usługi Płatne realizowane są z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość, w tym  z wykorzystaniem platformy Zoom oraz systemu do mailingu MailerLite. Użytkownik zobowiązany jest  do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej, w szczególności  dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną  przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym  oprogramowaniem, które jest niezbędne do umożliwienia komunikacji z Usługodawcą lub korzystania  z kursów online. 

Dostęp do kursów online udzielany jest na zasadzie licencji zgodnie z §7 Regulaminu niezwłocznie  po otrzymaniu przez Usługodawcę płatności oraz wygasa automatycznie wraz z zakończeniem  opłaconego przez Użytkownika okresu. 

§7. Warunki licencji 

Użytkownik uzyskuje dostęp do kursu online na zasadzie licencji na czas ograniczony zgodny  z opłaconym okresem abonamentowym (tygodniowy, miesięczny, roczny). Wraz z upływem okresu  abonamentowego licencja wygasa. 

Użytkownik zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować,  publicznie wyświetlać lub odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać  treści i informacji składających się na kurs o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym  Regulaminie. 

W przypadku, gdy w zakres kursu wchodzą materiały szkoleniowe dostępne w postaci osobnych  treści (np. pliki PDF), Użytkownik upoważniony jest wyłącznie do ich pobrania i zapisania na własnym  urządzeniu z zachowaniem pozostałych ograniczeń, o których mowa w ust. 2. 

§8. Anulowanie lub zmiana Usługi Płatnej 

Z zachowaniem odrębnych praw przysługującym konsumentom na podstawie ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik może 

dokonać anulowania zamówienia na Usługę Płatną lub zmiany zamówienia zgodnie z zasadami  określonymi w niniejszym paragrafie. 

Użytkownik uprawniony jest do zmiany terminu sesji indywidualnej lub warsztatu. O woli zmiany  terminu Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę najpóźniej w dniu poprzedzającym  pierwotny termin sesji lub warsztatu. W takim przypadku ustalany jest z Użytkownikiem nowy termin  realizacji usługi. Wpłata dokonana przez Użytkownika nie ulega przepadkowi i zostaje zaliczona na  poczet sesji indywidualnej lub warsztatu świadczonych w nowym terminie z zastrzeżeniem, iż  odpłatność za usługę realizowaną w nowym terminie pobierana jest zgodnie z cennikiem  Usługodawcy aktualnym na dzień zgłoszenia przez Użytkownika woli zmiany pierwotnego terminu co  oznacza, że Użytkownik może zostać zobowiązany do dokonania dopłaty różnicy w cenie usługi. 

Użytkownik posiada prawo do rezygnacji (anulowania) z kursu online i otrzymania pełnego zwrotu  wniesionej płatności, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona Usługodawcy: 

a) nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia na kurs online z okresem  abonamentowym wynoszącym nie krócej niż tydzień lub miesiąc, 

b) nie później niż przed upływem 7 dni od momentu złożenia zamówienia na kurs online  z rocznym okresem abonamentowym. 

Zgłoszenie rezygnacji z kursu online w terminie innym niż określone w ust. 3 skutkuje zwrotem na  rzecz Użytkownika dokonanej płatności pomniejszonej o wartość usługi proporcjonalnie w stosunku  do okresu, w którym była świadczona przez Usługodawcę oraz wydatków poniesionych przez  Usługodawcę bezpośrednio w związku ze świadczeniem usługi (opłata manipulacyjna na rzecz  operatora systemu płatności elektronicznych). 

Brak obecności Użytkownika na sesji indywidualnej lub warsztatach bez uprzedniego poinformowania Usługodawcy o woli zmiany terminu nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu na rzecz Użytkownika wniesionej przez niego płatności. 

§9. Metody płatności 

Usługodawca umożliwia płatność w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności  elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,  zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin). 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika  kartą płatniczą, zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej  Użytkownika. 

Sprzedaż dokumentowana jest dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Użytkownika.

§10. Odpowiedzialność Usługodawcy 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych  (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie),  przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne,  a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację  usług przez Usługodawcę. 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w  sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz  obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami. 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych  funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych  funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika. 

§11. Odstąpienie od umowy

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na  odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym  zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub  adres poczty elektronicznej Usługodawcy. 

W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od  wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę  w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot  płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w  terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą  konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy,  konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia  spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

W związku z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie  przysługuje m. in.: 

a) jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez  Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy; 

b) w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§12. Postępowanie reklamacyjne 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest  uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy. 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz  adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy  reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych  danych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca wezwie niezwłocznie Użytkownika  do uzupełnienia danych. 

Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od  momentu uzupełnienia przez Użytkownika reklamacji na wezwanie Usługodawcy. Brak rozpatrzenia  reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę. 

§13. Własność intelektualna 

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie  pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw  autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody  Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu  oraz treści planów treningowych przygotowanych przez Usługodawcę jedynie w zakresie własnego  użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku,  gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę. 

Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz  danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu  do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw  pokrewnych lub licencji, chyba że co innego wskazano w Regulaminie.

Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub  jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą, 

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści, 

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§14. Postanowienia końcowe 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu  Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych  przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania  do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę Płatną w czasie obowiązywania poprzedniej  wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym  wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a  strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.  

Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych  funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji  zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu. 

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie  odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane  pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy  nie stanowią inaczej. 

Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania  sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Użytkownik będący  konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z  Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 października 2021 r.