Polityka Prywatności

§1. Administrator danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Robert  Szczepaniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Studio Potencjału Robert  Szczepaniak pod adresem ul. Przewoska 30a, 05-400 Otwock, NIP: 5322029271,  REGON: 381254099.


2. Dane kontaktowe administratora danych: adres e-mail kontakt@studiopotencjalu.pl. 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych  oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia  przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,  nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych  przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania współpracy  i/lub zawarcia umowy z administratorem danych.


4. Administrator danych przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnych do  prawidłowego świadczenia usług lub podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane  dotyczą.

 

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego, na  podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO);
c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na  administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust.  1 lit. c RODO);
d) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów  rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO);
e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed  roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
f) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w  odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie  uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania portalu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym  interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być  podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji  umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy  przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące  usługi IT (w tym usługi hostingowe).

3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na  podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych  osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.

4. Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez administratora narzędzi do analizy i  śledzenia ruchu w Portalu internetowego mogą zostać przekazane do podmiotu mającego  siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC. Jako właściwy  środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule  umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat  jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu_en.

 

§4. Okres przechowywania danych osobowych

 

1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy  zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach  związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków  wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin  przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.


2. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1 przez okres nie dłuższy niż jeden rok, chyba że wcześniej wycofano zgodę na  przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej  podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

 

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania  dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,  kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,  którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o  kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane  dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających  przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie  administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów  administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które  są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli  administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już  niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych  osobowych (art. 18 RODO), gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres  pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu  stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej  dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych  danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych  w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej  szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje  oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,  nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną  interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora,  administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach  (art. 21 RODO).


2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna  skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i  poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.


3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

§6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

 

§7. Google Analytics

 

1. Administrator używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez  Google Inc. z siedzibą w USA.


2. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez  użytkownika ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat  korzystania ze strony internetowej są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. Na  zlecenie Administratora, Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować  korzystanie ze strony przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat  aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony  i Internetu na rzecz podmiotu zlecającego.


3. Dane nie będą wykorzystywane do celów identyfikacji jakiejkolwiek osoby fizycznej.


4. Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie  ustawienia przeglądarki; jednak w takim wypadku nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności strony. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez  Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do ich korzystania  z serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez  Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym  linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


5. W każdym momencie użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia oraz  przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony Google poprzez pobranie oraz  instalację wtyczki w przeglądarce, która jest dostępna pod następującym adresem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.